NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


poniedziałek, 29 lutego 2016

WNIOSEK DLA NOWEGO PRZEDSZKOLAKAPole tekstowe: Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 433/VI/2014
Burmistrza Miastka
z dnia 26 lutego 2014 r.


 


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

Proszę o  przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego*
wg następującej kolejności:
(1-  oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)


Nazwa i adres placówki
Deklarowana liczba
godzin pobytu dziecka
1.


2.


3.KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

imię

pierwsze………………………..

drugie………………………………………….
nazwisko

PESEL

w przypadku braku – nr i seria paszportu

data urodzenia

miejsce urodzeniaAdres zamieszkania dziecka:

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat


KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH
RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej

imię

nazwisko


Adres zamieszkania:

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

imię

nazwisko


Adres zamieszkania:

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail


Informacja dodatkowa: Do wniosku należy dołączyć dokumenty wybrane z niżej wymienionych
      - w zależności od sytuacji rodziny:

·         Oświadczenie o wielodzietność rodziny dziecka.
·         Orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców dziecka.
·         Orzeczenie o niepełnosprawności obojga rodziców dziecka.
·         Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka.
·         Orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego.
·         Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.
·         Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
·         Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
·         Oświadczenie o posiadaniu innych dzieci w preferowanym przedszkolu
·         Zaświadczenia o zatrudnieniu/nauce/działalności gospodarczej.
·         Oświadczenie, iż dziecko jest z placówki opiekuńczo – wychowawczej lub rodzina jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
  

Pouczenia:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
…………………………………………………                             ………..………..………………….…………
data, podpis matki/opiekunki prawnej                                                                        data, podpis ojca/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, a także na publikowanie wizerunku i wytworów mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
………………………………………………..…………                               ……………..…………...…………….………………
data, podpis matki/opiekunki prawnej                                                                          data, podpis ojca/ opiekuna prawnego

UWAGA!
Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy oddać w placówce najbardziej preferowanej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz