NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


piątek, 24 lutego 2012

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ

P.4310.1.2012
REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Kwalifikującej dzieci do Przedszkola nr 1 w Miastku
na rok szkolny 2012/2013

Podstawa prawna
1. Art. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz U 2004 roku Nr 26, poz.232 z późniejszymi zmianami)
3. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku
§ 1
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

§ 2

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat
§ 3
Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

§ 4
Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w terminie od 01.03.2012r. do 30.03.2012r. prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka”.

§5

Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się wg harmonogramu uzgodnionego
z organem prowadzącym:

 01.03 – 30.03.2012 r. – przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka”
 02.04 – 06.04.2012r. – Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny
 12 .04.2012r. – przedszkole wywiesi w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
§ 6
1. Jeżeli liczba kart zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.
2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

§ 7
1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
•dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
•przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
•przedstawiciel Rady Rodziców z grupy najstarszej nie objętej rekrutacją.
§ 8
Komisja rekrutacyjna analizuje karty zgłoszeń i dokonuje rekrutacji przyjęć dzieci do przedszkola na podstawie n/w kryteriów:

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a)dzieci sześcio- i pięcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci z rodzin zastępczych.

Kryteria dodatkowe:
a)dziecko zgłoszone na pobyt całodniowy (min. 8 godzin),
b)dziecko już uczęszczające do przedszkola,
c)rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola
d)dzieci obojga rodziców pracujących,
e)dzieci nauczycieli mają pierwszeństwo przy równych z innymi dziećmi warunkach.

§9
Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy układ architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego

§ 10
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane.
§ 11
1. Sprawy sporne, skargi i odwołania rozpatruje przewodniczący komisji. Rodzice mogą odwoływać się do przewodniczącego Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
§ 12
O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione kryteria zawarte w § 8 i 9.

§ 13
1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i
stronie internetowej przedszkola.
2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2012r. do końca roku szkolnego 2012/2013.

Miastko, dnia ...............................................................................................
(podpis i pieczęć dyrektora)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz