NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


piątek, 24 lutego 2012

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE
Data złożenia
Nr ewidencyjny

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MIASTKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku od dnia …………………………………….
1. Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko dziecka
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
2. Dane osobowe rodziców
Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun)
Imię i nazwisko/a
Adres zamieszkania
Telefon/y

Szkoła Podstawowa obwodowa właściwa dla miejsca zameldowania / wypełniają rodzice dzieci 5-cio i 6-cio letnich/
Numer szkoły Adres


3. Rodzic/prawny opiekun deklaruje, że jego dziecko:
1) Przebywać będzie w przedszkolu codziennie w godz. od …………….. do ………………., tj. w wymiarze …………. godzin dziennie. Realizacja podstawy programowej - bezpłatnie - odbywać się będzie w godz. od 8.00 do 13.00 Uwaga: Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń poza podstawą programową wynosi 1,90 zł.

2) Korzystać będzie z wyżywienia w ilości ………………….posiłków dziennie obejmujących:
śniadanie, obiad, podwieczorek.

4. Inne informacje o dziecku
Poniższe informacje będą służyły do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do przedszkola, zgodnie z regulaminem. Przy każdym kryterium należy wpisać X w wybranym polu.
Kryteria podstawowe Tak Nie
dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca
dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
Kryteria dodatkowe Tak Nie
dziecko zgłoszone na pobyt całodzienny ( min. 8 godz.)
dziecko już uczęszczające do przedszkola
rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola
dziecko obojga rodziców pracujących
dziecko nauczycieli ( mają pierwszeństwo przy równych z innymi dziećmi warunkach)
5. Dodatkowe ważne informacje mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?
Czy dziecko jest alergikiem, jeśli tak to na co jest uczulone?
Inne uwagi o dziecku
6. Zobowiązania rodziców (prawnych opiekunów)
W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązujemy się do
• Podpisania umowy zgodnie z deklaracją złożoną w pkt. 3 Karty Zgłoszenia Dziecka,
• Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola,
• Przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
• Regularnego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu, w wyznaczonych terminach,
• Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną pisemnie,
• Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
• Uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach dla rodziców
7. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
• Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczamy, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym,
• Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.
• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku.
8. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu udziału dziecka w rekrutacji i przyjęciu do przedszkola. Administratorem danych jest przedszkole (lub szkoła podstawowa), którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszej karty. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.
Miastko dn. ……………………………………… …………………………………………………………………………………..
Podpis rodzica ( prawnego opiekuna dziecka)
Komisja Rekrutacyjna przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Miastku
Na posiedzenie w dniu …………………………………………………………………….
1) Zakwalifikowała dziecko ………………………………………………………………. od dnia ………………………………, do korzystania z ……………………………. godzin pobytu dziecka w przedszkolu i z ………….. posiłków.

2) Nie zakwalifikowała dziecka ………………………………………………………………………………………… z powodu …………………………………………………………………………………………………………………

Podpis przewodniczącego Komisji Podpisy członków Komisji

__________________________________________________________________________________________
Decyzją Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku ( w przypadku, gdy liczba zgłoszeń nie przekroczyła liczby miejsc w przedszkolu)
Z dnia …………………………………... ww. dziecko zostaje przyjęte do przedszkola od dnia ……………………………………
…………………………………….. podpis dyrektora

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz