NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


środa, 11 marca 2015

Projekt Koncepcji Pracy Przedszkola Nr 1
KONCEPCJA PRACY
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku-projekt

Podstawa prawna:
Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2009. Nr 168 poz.1324 ze zm.)
Ø  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz.526 ze zm.)
Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach

                  Koncepcja pracy ukierunkowana jest na rozwój intelektualny dzieci, w tym na osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach oraz przyswajanie zasad dobrego wychowania, aby kształcenie na kolejnym etapie edukacji prowadziło do osiągnięcia pełnego zadowolenia i sukcesów wychowanków.


1.MIsja przedszkola

          Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do dopięcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie przynależności regionalnej i  narodowej.

 Nasze hasło to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty.
                                  Każdy dzień jest nową przygodą”.

2.Wizja Przedszkola  

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

      Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne:  logopedę,pedagoga, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektorów języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
       Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

CELE OGÓLNE

Ø  Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
Ø  Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie w zakresie podstawy programowej.
Ø  Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
Ø  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z  nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Ø  Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityki oświatowej państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
Ø  Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

   Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
·         zasadę zaspakajania potrzeb dziecka,
·         zasadę aktywności,
·         zasadę indywidualizacji,
·         zasadę organizowania życia społecznego,
·         zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji)

          Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się .Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz podstawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
       Przedszkole szczególną uwagę przywiązuje do upowszechniania  zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczna i  poszerzenie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu , a w konsekwencji w respektowaniu praw i   obowiązków sprzyja  dojrzewaniu społeczno – moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tyko zmiany człowieka jakościowe w tym, czego się uczy, lecz w tym jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę , miłość, przyjaźń , współdziałanie, odpowiedzialność ,szacunek, tolerancję, zdrowie , przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka  oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z jednoczesnym otwarcie na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1.                 Metody czynne:
-                    metoda samodzielnych doświadczeń,
-                    metoda kierowania własną działalnością dziecka,
-                    metoda zadań stawianych dziecku,
-                    metoda ćwiczeń utrwalających.
1.                 Metody oglądowe:
-                    obserwacja i pokaz,
-                    osobisty przykład nauczyciela,
-                    udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
1.                 Metody słowne:
-                    rozmowy,
-                    opowiadania,
-                    zagadki,
-                    objaśnienia i instrukcje,
-                    sposoby społecznego porozumiewania się,
-                    metody żywego słowa.
Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
-                    metoda glottodydaktyki Bronisława Rocławskiego,
-                    metoda odimienna I.Majchrzak
-                     metoda kinezjologii edukacyjnej pierwszego i drugiego stopnia-
            gimna styka mózgu wg dr P. Demisona
-                    pedagogika zabawy „Klanza”,
-                    twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
-                    „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
-                    metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E.   
            Zielińskiej,
-                    aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
-                    techniki relaksacyjne,
-                    na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron,   
           metoda naturalna, komunikacyjna, dramy.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I RODZICAMI

W naszym Przedszkolu podtrzymywana jest tradycja organizowania imprez
o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.
Placówka systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,  Szkołą Muzyczną I st., Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 2, MGOK,  Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Miastko, Koło Łowieckie Żuraw Dretyń, PSS Miastko, Poczta, Brama Kaszubskiego Pierścienia, Biblioteką Publiczną oraz władzami samorządowymi.
Jednym ze sposobów współpracy jest włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, oraz udział w niektórych konkursach, imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

        Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
Ø  systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
Ø  zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
Ø  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,
Ø  prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
Ø   zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:
Ø  rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,
Ø  rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
Ø  wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
Ø  rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami.
Realizacja zadań ma następujące formy:
Ø  zebrania ogólne i zebrania grupowe
Ø  zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
Ø  konsultacje i porady indywidualne
Ø  kącik dla rodziców (informacje ,eksponowanie prac)
Ø  organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
Ø  organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
Ø  organizacja uroczystości, koncertów ,konkursów w tym włączanie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierając działalność placówki.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami  środowiskowymi.
Placówka ma  kalendarz imprez i wydarzeń:

-                    Święto pieczonego ziemniaka,
-                    Pasowanie na przedszkolaka,
-                    Dzień Edukacji Narodowej,
-                    akcja „Sprzątanie świata”,
-                    Święto Drzewa,
-                    Wycieczki do szkółki leśnej,
-                    Andrzejki,
-                    Mikołajki
-                    Jasełka,
-                    Bal karnawałowy,
-                    Dzień Babci i Dziadka,
-                    Dzień Ziemi,
-                    Dni otwarte,
-                    Dzień Matki i Ojca,
-                    Dzień Dziecka 
-          Zakończenie roku przedszkolnego
Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę dla rodziców, stronę internetową www.przedszkolenr1miastko.blogspot.com

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent przedszkola:
Ø  posiada:
·         motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
·         umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
·         umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
·         umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
·         umiejętność radzenia sobie z trudnościami ,
·         umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
·         odpowiedni poziom samodzielności,
·         gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
·         podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
Ø  przestrzega
·         praw innych ludzi,
·         zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
·         zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm
Ø  dostrzega i szanuje
·         potrzeby innych ludzi,
·         odmienne postawy, przekonania , upodobania,
·         symbole narodowe,
·         środowisko naturalne
Ø  nie obawia się
·         występować publicznie,
·         dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
·         wykazywać inicjatywy w działaniu,
·         prosić o rade lub pomoc.

System wspierania rozwoju dziecka

             W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznawaniu potrzeb, możliwości,  sytuacji społecznej podopiecznych, a także ich zainteresowań.

       Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
·         modyfikacji realizowanych programów,
·         planowania miesięcznego,
·         do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
·         indywidualnego wspomagania dzieci.

             W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapia logopedyczna. Przedszkole monitoruje rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.
       Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerzają ja o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
      Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych,  dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW


Lp.
Tytuł programu
Autor
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia dyrektora
1.
„Nasze przedszkole”
Małgorzata Kwaśniewska,
Wiesława
Żaba-Żabińska
MAC edukacja
Zarządzenie
nr 6/2010

2.
„Elementy Glottodydaktyki” – na podstawie programu
B. Rocławskiego
Renata Pauksztełło
Program własny
Protokularz RP z dnia 28.08.2014r.
4.10.2013
Program nauczania religii rzymskokatolickiej „Wędrowanie z Bogiem ”
Teresa Biły, Izabella Czarnecka, Teresa Czarnecka,

AZ-0-03-1
5
Program zajęć z gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej

Teresa Borowska
Program własny
Protokularz RP z dnia 28.08.2014
5.
„Będę przedszkolakiem”   
 program adaptacyjny
„Zabawa z wyrazami”
z wykorzystaniem Odimiennej Metody I. Majchrzak
Katarzyna
Adamecka
Program  własny
Protokularz RP z dnia 28.08.2014r.
6.
„Bawię się i uczę z komputerem”
„Zabawy z wyrazami”
z wykorzystaniem Odimiennej Metody I. Majchrzak

Ewa Szyca
Projekty edukacyjne
Protokularz RP z dnia 28.08.2014r.
7.
„Program nauczania j. Angielskiego dzieci 4,5 i 6 letnich w Przedszkolu Nr 1 w Miastku”
„Mogę się nauczyć czytać”
z wykorzystaniem Odimiennej Metody I. Majchrzak

Magdalena Zmuda Trzebiatowska
Program własny
Protokularz RP z dnia 28.08.2014r.
8.


9.
„Bajkoterapia z Martynką”
„Będę przedszkolakiem”
program adaptacyjny
„Glottodydaktyka” - elementy programu B. Rocławskiego

Happy Hearts starter -3 latki
Happy Hearts I-4-latkiEwa Zając


Wioletta Małkiewicz
Projekty edukacyjne

Program j. 
angielskiego
Protokularz RP z dnia 28.08.2014r.
Protokularz RP z dnia 28.08.2014r.
ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

     Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli . Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę   potrzeb kwalifikacje specjalistyczne m.in. logopedę ,pedagoga. W trosce  o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.
     W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: m.in. do spraw promocji , ewaluacji i inne w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów
     Przedszkole systematycznie  zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizacje planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

                                                                           
PRIORYTETY NA LATA 2014/2015 – 2015/2016

Ø  Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej,
Ø  Lepsza organizacja pracy zespołowej,
Ø  Aktualizacja  i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej Zachęcamy rodziców do wspólnego tworzenia koncepcji pracy poprzez przedstawianie propozycji unowocześnienia jej. Wszelkie sugestie proszę wysyłać na maila: ewa-zajac@op.pl do końca marca 2015.

Dziękujemy za zaangażowanie
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz