NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


piątek, 12 października 2012

Przygotowanie do nauki czytania i pisania - Glottodydaktykaważne dla rodziców


Rodzice chętnie włączają się w proces edukacyjny swoich dzieci. Dotyczy to również przygotowania do nauki czytania i pisania. Wspólne przebywanie, rozwiązywanie zagadek słownych, zabawy literowe i ruchowe bardzo korzystnie wpływają na  poziom rozwoju dziecka.. Często jednak  zaangażowani rodzice  w nieświadomy sposób popełniają błędy utrudniające realizację programu przygotowującego do nauki czytania i pisania w oparciu o GLOTTODYDAKTYKĘ.

Co to jest Glottodydaktyka?

Twórcą  Glottodydaktyki jest prof. Bronisław Rocławski- nauczyciel, praktyk, i językoznawca., który na bazie wieloletnich doświadczeń opracował program przygotowywania dzieci przedszkolnych do nauki czytania i pisania.
Pole tekstowe: gr. glottis - mowa, język, myśl;
dydaktyka - wychowanie;
glottodydaktyka - wychowanie językowe;
 Glottodydaktyka jest metodą fonetyczną, zakładającą istnienie w polszczyźnie 36 fonemów. 


fonemy

Fonemy te w języku polskim zapisywane są 36 literami podstawowymi. Ponieważ nasz język nie jest ściśle alfabetyczny (wymowa ulegała szybszym zmianom niż pisownia) zapisywane są także literami niepodstawowymi. Istnienie liter niepodstawowych stanowi o trudności poprawnego zapisania słowa, szczególnie dla dzieci, które poznają dopiero świat liter, a żyją w świecie fonemów, głosek, języka mówionego a nie pisanego. Dlatego w tej 
metodzie litery niepodstawowe w początkowej nauce pisania i czytania zapisywane są na czerwono, by zwrócić uwagę na trudność ortofoniczną i ortograficzną (inaczej czytamy niż jest napisane, inaczej piszemy niż mówimy).
Stosowania zasad ortofonicznych w czasie czytania ( podstawianie odpowiedniego fonemu pod literę ) powoduje, zdaniem twórcy metody, rozumienie czytanego tekstu np. auto czytamy [ałto] a nie [auto], kwiat czytamy [kfjat] a nie [kwiat].
W glottodydaktycznej metodzie nauki czytania i pisania kładzie się nacisk na poprawną wymowę, stąd stosuje się wiele ćwiczeń ortofonicznych (przy lusterku) oraz na poprawnym wybrzmiewaniu głosek bez przygłosu y.


litery

W metodzie wiąże się głoskę z literą na podstawie litery O, ponieważ układ ust w czasie wybrzmiewania jest podobny do znaku graficznego. Stosuje się "odczytywanie " słów na podstawie układu ust. Nie wprowadza się wyrazów podstawowych ( O-osa ), pokazuje się literę na tle innych, by dostrzec różnicę i wszystkie jej cechy dystynktywne.
Dzieci poznają 36 liter podstawowych od razu w czterech wersjach : mała i wielka pisana,
mała i wielka drukowana. Zabawy z literami trwają równolegle z ćwiczeniem słuchu fonematycznego, kończą się bierną znajomością liter.
 

czytanie

Czytanie zaczyna się metodą ślizgania się po literach, co prowadzi do uniknięcia głoskowania i szybsze opanowanie płynnego czytania. Czytanie zaczyna się na literach podstawowych oraz na literach pisanych, ponieważ autor metody stwierdza, że nauczyciel musi przybliżać litery, z którymi dziecko ma mniejszy kontakt. Później wprowadza się litery niepodstawowe.

pisanie

 W przygotowaniu do pisania stosuje się rysowanie po śladzie z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem pisania. Autor opracował tzw. pismo pętelkowe, które ma prowadzić do płynnego pisania. Istnieje także wersja bezpętelkowa.. W kreśleniu liter kładzie się nacisk na prawidłowy kierunek, czemu służą ćwiczenia na materiale literowym z zaznaczonym strzałkami kierunkiem pisania, by dziecko samo mogło dokonywać kontroli prawidłowości pisania.
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz