NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


piątek, 2 września 2011

Umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług


zawarta w Miastku w dniu ……………………………… pomiędzy rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka:
Panią/Panem…………………………………………………………………………………..., zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………., legitymującą/cym się dowodem osobistym seria …………………… Nr ………………….
a Przedszkolem Miejskim Nr 1 w Miastku przy ulicy Koszalińskiej 19, reprezentowanym przez dyrektora Panią Danutę Surmacz
Przedmiotem umowy jest korzystanie z dodatkowych świadczeń i usług opiekuńczo-wychowawczych, wykraczających poza podstawę programową dla dziecka:
…………………………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka)
§ 1
1.Rodzic/opiekun prawny deklaruje, że jego dziecko:
1) przebywać będzie w przedszkolu codziennie w godz. od ………… do……………
2) korzystać będzie z wyżywienia w ilości ………… posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
2.W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w uchwale nr 64/VI /2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 roku § 1.
2) Odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 niniejszej umowy w wymiarze ……………....... godzin dziennie.
§ 2
W ramach niniejszej umowy Przedszkole zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usług w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Zapewnienia dziecku wyżywienia zgodnie z normami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia w ramach obowiązującej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 3
Świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmują:
1. Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2. Zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3. Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
4. Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
5. Zajęcia języka angielskiego,
6. Zajęcia z religii,
7. Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów.
§ 4
Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią składniki:
1. Koszty wyżywienia tj. rzeczywiste aktualne ponoszone koszty surowca zużytego do przyrządzenia posiłków w wysokości stawki dziennej ustalonej przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,90 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
3. Opłata dodatkowa w wysokości 10 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka poza deklarowany czas pobytu.
§ 5
1.Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie bez konieczności zawarcia nowej umowy w przypadku:
a. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalania opłat za świadczenia przedszkoli;
b. zmiany wysokości stawki żywieniowej.
2.O zmianie wysokości opłat rodzice/opiekunowie będą zawiadomieni przez dyrektora przedszkola w formie informacji na tablicy ogłoszeń.
§ 6
Zasady odpłatności za przedszkole:
1. Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą do 15 dnia bieżącego miesiąca.
2. Płatność należy uregulować u intendenta przedszkola.
3. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
4. Rodzicom z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Rozliczanie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca (każdy dzień nieobecności)
5. Obniża się opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2 o 30% gdy z usług przedszkola korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku przysługuje drugiemu i następnemu dziecku.
6. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, w ciągu roku szkolnego, odpłatność naliczana jest od dnia zakwalifikowania dziecka (podstawa: roboczodzień).
7. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nie funkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki (zamknięcie placówki) w wysokości proporcjonalnej (roboczodzień), za każdy dzień przerwy w działalności placówki.
8. Zwłoka w nieuregulowaniu odpłatności spowoduje zaprzestanie świadczenia usług przez przedszkole.
9. W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym i wystąpi na drogę postępowania sądowego.
10. Skreślenie z listy przedszkola nie zwalnia rodzica (opiekuna) z obowiązku uregulowania powstałej zaległości.
§ 7
1.Odpłatność o której mowa w §4, dotyczy miesięcy, w którym pracuje przedszkole.
2.Umowa zawarta jest na okres od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązują zasady kodeksu cywilnego.
§ 8
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………....... ……………………………………. Podpis rodzica/prawnego opiekuna podpis dyrektora Przedszkola

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora przedszkola – w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu mojego dziecka – danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, na przedstawienie wizerunku oraz tekstów go dotyczących w Internecie, prasie, radiu, oraz na publikowanie prac plastycznych dziecka w zakresie działalności przedszkola.
…………………………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz